Docker + R + AI + Web API

Docker sayəsində virtuallaşdırma ilə heç bir sistem məhdudiyyəti olmadan R mühitini yaradın. Daha sonra R-a daxil olaraq AI vasitəsilə model yaradın. Web API-ın köməyi ilə isə nəticəni hər kəslə rahatlıqla bölüşün. Bu zaman heç bir kodlaşdırma olmadan, həmçinin R sintaksisini bilmədən brauzerdən datanı birbaşa modelə yönləndirərək nəticəni əldə edin.

Turqut Abdullayev (Access Bank / QSS)
08-11-2019

        Bəzən sistem məhdudiyyəti bizə bir sıra alqoritmlədən istifadə etməyə icazə vermir. Bu problemnən çıxış yolu kimi Docker-i nəzərdə tutmaq olar.

        Docker virtual olaraq linux sistemi yaradır, həmin sistemin daxilində isə biz istənilən əməliyyatları edə bilərik. Bu postda biz əsas olaraq Docker-də R-ın necə yaradılmasından başlayaraq, sürətli şəkildə AI ilə model qurub Web API-nı portda “run” edəcəyik. Proses mürəkkəb görsənsədə, əməliyyatlar olduqca sadədir.

      İndi isə keçək birbaşa praktiki addımlara:

Step 1

İlk olaraq Docker-i rəsmi saytdan lokala endirin. Qeyd edim ki, endirməni etmək üçün qeydiyyatdan keçmək lazımdır.

İnstall mərhələsindən sonra Docker-i açın. Bu zaman ekrana ismarıc olaraq Docker is running gəlməlidir 30 saniyə / 1 dəqiqə ərzində.

Step 2

İkinci addım olaraq lokalda sizə rahat olan istəqamətdə (path, directory) qovluq yaradın və aşağıda qeyd olunan faylları həmin qovluğa yerləşdirin.

Step 3

Üçüncü mərhələdə əməliyyat sisteminizdə boş fayl yaradın. Mac OS və Linux-da Terminal vasitəsilə touch dockerfile əmrini verərək faylı yaradın. Amma bunu etməmişdən qabaq istiqaməti dəyişmək istyirsinizsə cd /istiqamət/istiqamət əmrindən istifadə edin və daha sonra faylı yaradın.

Windows-da siz Powershell ilə əmrləri verə bilərsiniz. İlk öncə qovluğu yaradıb, daxilində yeni text faylı yaradın və daha sonra genişlənməsini silin:

text_file.txt => text_file.txt => text_file

Windows Powershell-də fayl sisteminin istiqamətini dəyişmək üçün ```set-location “C:” əmrindən istifadə edə bilərsiniz.

Step 4

Yaradılmış dockerfile-ın daxilinə aşağıda qeyd olunan addımları əlavə edərək save etməliyik.


# R mühitini istifadə etmək üçün
FROM rocker/r-ver:3.6.1

# plumber (web api) üçün linux kitabxanaları
RUN apt-get update -qq && apt-get install -y \
 libssl-dev \
 libcurl4-gnutls-dev

# Java 8 install etmək üçün
RUN apt-get install -y --no-install-recommends software-properties-common
RUN add-apt-repository -y ppa:openjdk-r/ppa
RUN apt-get update
RUN apt-get install -y openjdk-8-jdk
RUN apt-get install -y openjdk-8-jre
RUN update-alternatives --config java
RUN update-alternatives --config javac

# R kitabxanaları
RUN R -e "install.packages('plumber')"
RUN R -e "install.packages('dplyr')"
RUN R -e "install.packages('data.table')"
RUN R -e "install.packages('jsonlite')"
RUN R -e "install.packages('RCurl')"
RUN R -e "install.packages('curl')"
RUN R -e "install.packages('h2o',
type='source',repos='https://h2o-release.s3.amazonaws.com/h2o/rel-yau/2/R')"

# bütün faylların serverə köçürülməsi
COPY / /

# port 80-dın açılması
EXPOSE 80

# nəticədə isə aşağıdakı skriptin əks edilməsi
ENTRYPOINT ["Rscript", "controller.R"]

İlk öncə sizə mənim qovluğumda olan fayllara nəzər yetirək.

Calculation skripti modelin qurulmasını, plumber Web API-nın yaradılmasını, controller isə sadalanan 2 faylı özündə əks etdirir, yəni nəticədə biz yalnız CONTROLLER faylından istifadə edərək bütün əməliyyatları icra edəcəyik.

Calculation faylı aşağıdakı kodları əhatə edir.


library(dplyr)
df = data.table::fread(
 'https://github.com/jubins/Bank-Marketing-Multivariate-Analysis/raw/master/bank.csv') %>% 
 mutate_if(is.character,as.factor) %>% 
 select(y,duration,contact,age)

library(h2o)
h2o.init()

xgb = h2o.xgboost(y="y",training_frame = df %>% as.h2o(),nfolds = 5)

h2o.saveModel(xgb,path = 'path')

data.table::fwrite(xgb@model_id %>% as.data.frame(),file = 'model_name.csv')

Web API üçün nəzərdə tutulan plumber faylı isə aşağıdakı kodları əhatə edir.


source('calculation.R')
library(plumber);library(h2o);library(dplyr)
h2o.init()

model_name = data.table::fread('model_name.csv') %>% pull(.)

model = h2o.loadModel(glue::glue("path/{model_name}"))

#* @apiTitle XGBoost from H2O

#* Return the prediction given 3 input features
#* @param duration description for inp1
#* @param contact description for inp2
#* @param age description for inp3
#* @get /h2o_prediction
function( duration,contact,age){
 calc = as.h2o(
  data.frame(duration=as.numeric(duration),contact=as.factor(contact),age=as.numeric(age))
 )
 as.data.frame(h2o.predict(model, calc %>% as.h2o())) %>% .[3] %>% pull() %>% round(.,2)
}

Və nəhayət controller isə yuxarıda qeyd olunan Web API-ın port 80-da açılmasını təmin edir.


library(plumber)
r <- plumb("plumber.R")
r$run(port=80, host="0.0.0.0")

Və bu qədər, bütün əməliyyatlar bitdi.

Mənim terminalımda icra olunan əməliyyatlara baxa bilərik. Qeyd etmək lazımdır ki, proses ilk dəfə 5-10 dəq vaxt alır, daha sonra isə cache-da olduğu üçün prosesi yenidən başlatmaq üçün bir neçə saniyə bəs edir.

Terminalda icra olunan addımlar:


Last login: Sat Aug 10 23:59:22 on console
(base) Turguts-MacBook-Pro:~ turgutabdullayev$ cd ~/Downloads/virtual_xgboost
(base) Turguts-MacBook-Pro:virtual_xgboost turgutabdullayev$ docker build -t h2o .
Sending build context to Docker daemon 6.656kB
Step 1/19 : FROM rocker/r-ver:3.6.1
 ---> 8ac8a83e9658
Step 2/19 : RUN apt-get update -qq && apt-get install -y  libssl-dev  libcurl4-gnutls-dev
 ---> Using cache
 ---> 11c9d8feb303
Step 3/19 : RUN apt-get install -y --no-install-recommends software-properties-common
 ---> Using cache
 ---> b1e821e2fc14
Step 4/19 : RUN add-apt-repository -y ppa:openjdk-r/ppa
 ---> Using cache
 ---> 769b9ff5ade9
Step 5/19 : RUN apt-get update
 ---> Using cache
 ---> d81c94adb8eb
Step 6/19 : RUN apt-get install -y openjdk-8-jdk
 ---> Using cache
 ---> 7ff5f805202e
Step 7/19 : RUN apt-get install -y openjdk-8-jre
 ---> Using cache
 ---> ccb005a1141f
Step 8/19 : RUN update-alternatives --config java
 ---> Using cache
 ---> cec90267baf5
Step 9/19 : RUN update-alternatives --config javac
 ---> Using cache
 ---> e4f0eca2090d
Step 10/19 : RUN R -e "install.packages('plumber')"
 ---> Using cache
 ---> 743eacd9fda8
Step 11/19 : RUN R -e "install.packages('dplyr')"
 ---> Using cache
 ---> ac3a82b2141f
Step 12/19 : RUN R -e "install.packages('data.table')"
 ---> Using cache
 ---> 936a0fdc2ec2
Step 13/19 : RUN R -e "install.packages('jsonlite')"
 ---> Using cache
 ---> abbbe40b3448
Step 14/19 : RUN R -e "install.packages('RCurl')"
 ---> Using cache
 ---> 55767f64bcfb
Step 15/19 : RUN R -e "install.packages('curl')"
 ---> Using cache
 ---> 4b878d232d23
Step 16/19 : RUN R -e "install.packages('h2o', type='source', repos='https://h2o-release.s3.amazonaws.com/h2o/rel-yau/2/R')"
 ---> Using cache
 ---> 6dbbf007fc75
Step 17/19 : COPY / /
 ---> Using cache
 ---> 25496fe718a1
Step 18/19 : EXPOSE 80
 ---> Using cache
 ---> 4574025162e0
Step 19/19 : ENTRYPOINT ["Rscript", "controller.R"]
 ---> Using cache
 ---> a610f540daa7
Successfully built a610f540daa7
Successfully tagged h2o:latest
(base) Turguts-MacBook-Pro:virtual_xgboost turgutabdullayev$ docker run --rm -p 80:80 h2o

Attaching package: ‘dplyr’

The following objects are masked from ‘package:stats’:

  filter, lag

The following objects are masked from ‘package:base’:

  intersect, setdiff, setequal, union


----------------------------------------------------------------------

Your next step is to start H2O:
  > h2o.init()

For H2O package documentation, ask for help:
  > ??h2o

After starting H2O, you can use the Web UI at http://localhost:54321
For more information visit http://docs.h2o.ai

----------------------------------------------------------------------


Attaching package: ‘h2o’

The following objects are masked from ‘package:stats’:

  cor, sd, var

The following objects are masked from ‘package:base’:

  &&, %*%, %in%, ||, apply, as.factor, as.numeric, colnames,
  colnames<-, ifelse, is.character, is.factor, is.numeric, log,
  log10, log1p, log2, round, signif, trunc


H2O is not running yet, starting it now...

Note: In case of errors look at the following log files:
  /tmp/RtmplzYQ5U/h2o_UnknownUser_started_from_r.out
  /tmp/RtmplzYQ5U/h2o_UnknownUser_started_from_r.err

openjdk version "1.8.0_222"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_222-8u222-b10-1~deb9u1-b10)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.222-b10, mixed mode)

Starting H2O JVM and connecting: .. Connection successful!

R is connected to the H2O cluster: 
  H2O cluster uptime:     2 seconds 677 milliseconds 
  H2O cluster timezone:    Etc/UTC 
  H2O data parsing timezone: UTC 
  H2O cluster version:    3.26.0.2 
  H2O cluster version age:  14 days, 20 hours and 55 minutes 
  H2O cluster name:      H2O_started_from_R_root_twr393 
  H2O cluster total nodes:  1 
  H2O cluster total memory:  0.86 GB 
  H2O cluster total cores:  2 
  H2O cluster allowed cores: 2 
  H2O cluster healthy:    TRUE 
  H2O Connection ip:     localhost 
  H2O Connection port:    54321 
  H2O Connection proxy:    NA 
  H2O Internal Security:   FALSE 
  H2O API Extensions:     Amazon S3, XGBoost, Algos, AutoML, Core V3, Core V4 
  R Version:         R version 3.6.1 (2019-07-05) 

 |======================================================================| 100%
 |======================================================================| 100%
 Connection successful!

R is connected to the H2O cluster: 
  H2O cluster uptime:     28 seconds 294 milliseconds 
  H2O cluster timezone:    Etc/UTC 
  H2O data parsing timezone: UTC 
  H2O cluster version:    3.26.0.2 
  H2O cluster version age:  14 days, 20 hours and 55 minutes 
  H2O cluster name:      H2O_started_from_R_root_twr393 
  H2O cluster total nodes:  1 
  H2O cluster total memory:  0.84 GB 
  H2O cluster total cores:  2 
  H2O cluster allowed cores: 2 
  H2O cluster healthy:    TRUE 
  H2O Connection ip:     localhost 
  H2O Connection port:    54321 
  H2O Connection proxy:    NA 
  H2O Internal Security:   FALSE 
  H2O API Extensions:     Amazon S3, XGBoost, Algos, AutoML, Core V3, Core V4 
  R Version:         R version 3.6.1 (2019-07-05) 

Starting server to listen on port 80

Brauzerə keçərək nəticəni əldə edə bilərik.

Brauzerdəki nəticənin əldə edilməsi aşağıdakı kimidir.


http://127.0.0.1/h2o_prediction?age=30&contact=telephone&duration=459

# h2o_prediction - plumber.R-da olan bu hissədir #* @get /h2o_prediction
# age=30&contact=telephone&duration=459 bu məlumatlar isə datadakı verilənləri əks etdirir.

Diqqəniz üçün təşəkkür edirəm! Əgər hər hansı bir sual yaranarsa, aşağı hissədə yaza bilərsiniz.

Reuse

Text and figures are licensed under Creative Commons Attribution CC BY 4.0. The figures that have been reused from other sources don't fall under this license and can be recognized by a note in their caption: "Figure from ...".

Citation

For attribution, please cite this work as

Abdullayev (2019, Aug. 11). Data Experts: Docker + R + AI + Web API. Retrieved from http://dataexperts.tech/posts/2020-01-21-dockeraiplumber/

BibTeX citation

@misc{abdullayev2019docker,
 author = {Abdullayev, Turqut},
 title = {Data Experts: Docker + R + AI + Web API},
 url = {http://dataexperts.tech/posts/2020-01-21-dockeraiplumber/},
 year = {2019}
}