Tensorflow low-level API (Eager Execution) ilə Logistic Regression

Bu postda R-da Tensorflow Eager Execution-nun əhəmiyyəti və praktiki tədbiqi HR Analytics datası üzərində izah olunacaq. Bununla yanaşı datanın preprocess mərhələsi və tensorflow-ya ötürülməsi detallı şəkildə əhatə ediləcəkdir.

Turqut Abdullayev (QSS)https://qss.az
02-20-2019

        Tensowflow eager execution icra edilən əməliyyatların nəticələrini dərhal görməyə icazə verir. Bu funksiyanın olmaması hər dəfə yeni sessiyanı acıb bağlamağa səbəb olurdu. Bu isə əlbətdəki çox yorucu bir metod idi.

        Eager mod ilə artıq proses sadələşir. Məsələn:

Without Eager Mode


library(tensorflow)
tf$constant(matrix(c(3.0, 3.0), nrow = 1, ncol = 2))

# Output
Tensor("Const:0", shape=(1, 2), dtype=float64)

With Eager Mode


library(tensorflow)
tf$constant(matrix(c(3.0, 3.0), nrow = 1, ncol = 2))

# Output
# tensorun daxilindəkini görə bilirik
tf.Tensor([[3. 3.]], shape=(1, 2), dtype=float64)

HR ANALYTICS

        HR datası işçilər haqqındakı məlumatları əks etdirir, burada əsas məqsəd işçi axının qarşısını almaqdır. Bu məqsəd üçün biz eager modla logistic reqressiya quracayıq. Dataframe 1470 sətr (işçi sayı) və 35 sütundan ibarətdir (işçilər haqqında məlumatlar).

Data structure


Observations: 1,470
Variables: 35
$ Age           <dbl> 41, 49, 37, 33, 27, 32, 59, 30, 38, 36, 35, 2…
$ Attrition        <chr> "Yes", "No", "Yes", "No", "No", "No", "No", "…
$ BusinessTravel      <chr> "Travel_Rarely", "Travel_Frequently", "Travel…
$ DailyRate        <dbl> 1102, 279, 1373, 1392, 591, 1005, 1324, 1358,…
$ Department        <chr> "Sales", "Research & Development", "Research …
$ DistanceFromHome     <dbl> 1, 8, 2, 3, 2, 2, 3, 24, 23, 27, 16, 15, 26, …
$ Education        <dbl> 2, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 3, 3, 2, 1, 2, 3, …
$ EducationField      <chr> "Life Sciences", "Life Sciences", "Other", "L…
$ EmployeeCount      <dbl> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, …
$ EmployeeNumber      <dbl> 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,…
$ EnvironmentSatisfaction <dbl> 2, 3, 4, 4, 1, 4, 3, 4, 4, 3, 1, 4, 1, 2, 3, …
$ Gender          <chr> "Female", "Male", "Male", "Female", "Male", "…
$ HourlyRate        <dbl> 94, 61, 92, 56, 40, 79, 81, 67, 44, 94, 84, 4…
$ JobInvolvement      <dbl> 3, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 3, 2, …
$ JobLevel         <dbl> 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 1, …
$ JobRole         <chr> "Sales Executive", "Research Scientist", "Lab…
$ JobSatisfaction     <dbl> 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 3, …
$ MaritalStatus      <chr> "Single", "Married", "Single", "Married", "Ma…
$ MonthlyIncome      <dbl> 5993, 5130, 2090, 2909, 3468, 3068, 2670, 269…
$ MonthlyRate       <dbl> 19479, 24907, 2396, 23159, 16632, 11864, 9964…
$ NumCompaniesWorked    <dbl> 8, 1, 6, 1, 9, 0, 4, 1, 0, 6, 0, 0, 1, 0, 5, …
$ Over18          <chr> "Y", "Y", "Y", "Y", "Y", "Y", "Y", "Y", "Y", …
$ OverTime         <chr> "Yes", "No", "Yes", "Yes", "No", "No", "Yes",…
$ PercentSalaryHike    <dbl> 11, 23, 15, 11, 12, 13, 20, 22, 21, 13, 13, 1…
$ PerformanceRating    <dbl> 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, …
$ RelationshipSatisfaction <dbl> 1, 4, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 3, 2, …
$ StandardHours      <dbl> 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 8…
$ StockOptionLevel     <dbl> 0, 1, 0, 0, 1, 0, 3, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 0, …
$ TotalWorkingYears    <dbl> 8, 10, 7, 8, 6, 8, 12, 1, 10, 17, 6, 10, 5, 3…
$ TrainingTimesLastYear  <dbl> 0, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 5, 3, 1, 2, 4, …
$ WorkLifeBalance     <dbl> 1, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, …
$ YearsAtCompany      <dbl> 6, 10, 0, 8, 2, 7, 1, 1, 9, 7, 5, 9, 5, 2, 4,…
$ YearsInCurrentRole    <dbl> 4, 7, 0, 7, 2, 7, 0, 0, 7, 7, 4, 5, 2, 2, 2, …
$ YearsSinceLastPromotion <dbl> 0, 1, 0, 3, 2, 3, 0, 0, 1, 7, 0, 0, 4, 1, 0, …
$ YearsWithCurrManager   <dbl> 5, 7, 0, 0, 2, 6, 0, 0, 8, 7, 3, 8, 3, 2, 3, …

        Məlumatları Tensorflow-ya ötürmədən əvvəl minimum olaraq datadakı verilənləri aşağıdakı kimi etməliyik:

        Sadalananları icra etmək üçün ilk növbədə Eager Mode-u aktivləşdirmək lazımdır.


library(tensorflow)
# Eager mode
tf$enable_eager_execution()
tfe = tf$contrib$eager

        Daha sonra datanı import etmək lazımdır.


library(tidyquant)

df = read_csv(
 'https://raw.githubusercontent.com/henry090/dataexperts/master/HR%20Analytics.csv')

# Datanı sətrlər üzrə qarışdırmaq
df = df[sample(nrow(df)),]

        Növbəti addım olaraq isə datanın 0.8 hissəsini train-ə, qalan hissəsini isə test-ə (0.2) ayırmalıyıq:


train_data = sample_n(df, nrow(df)*0.8)

test_data = anti_join(df,train_data)

        Bu addımnan sonra emal edəcəyimiz hissə train datası olacaqdır.


# Attrition-u çıxarmaqla bütün datanı saxlayırıq
features = train_data %>% mutate_if(is.character,as.factor) %>% select(-Attrition) %>% 
 # Əgər sütunun tərkibində 1 unikal verilənsə biz onu çıxarmalıyıq
 .[, sapply(., function(col) length(unique(col))) > 1] %>% 
 # Nəticə olaraq butün sütunları numeric edib mərkəzə doğru normallaşdırırıq
 mutate_all(as.numeric) %>% scale(center = T,scale = T) %>% as.matrix()


# Eyni zamanda Attrition-da olan Yes və No -ları 1 və 0 kimi kodlayırıq
labels = train_data$Attrition %>% as.factor() %>% as.numeric() %>% 
     car::recode(.,"2 = 1; 1 = 0")

R üçün spesifik olaraq TFDATASETS kitabxanası

        Tfdatasets Tensorflow-ya datanın ötürülməsində köməklik edən bir kitabxandır. Datanı batch-lara bölərək hər dəfə hesablamanı reallaşdıracayıq. Məsələn:


# batch = 50
1470 / 50 = 29.4

steps ~30

        Yəni:


library(tfdatasets)


batch_size = 50
num_steps = 30
learning_rate = 0.01
display_step = 100

        Datadan hər dəfə 50 sətr ötürərək hesablamanı edəcəyik.


dataset = tensor_slices_dataset(list(features, labels)) %>% 
 dataset_repeat() %>% dataset_batch(batch_size = batch_size) %>% 
 dataset_prefetch(batch_size)

dataset_iter = make_iterator_one_shot(dataset)
batch = iterator_get_next(dataset_iter)
batch

Output


[[1]]
tf.Tensor(
[[-0.74563709 -0.93176198 -0.87921167 ... -1.16363856 -0.67966066
 -1.15323646]
 [ 0.12980953 0.57753842 -0.23673063 ... -0.60792731 -0.67966066
 -0.28977758]
 [ 0.12980953 0.57753842 -1.04541332 ... -0.05221607 -0.67966066
 -0.57759721]
 ...
 [-0.52677544 0.57753842 0.02125403 ... -1.16363856 -0.67966066
 -1.15323646]
 [-0.52677544 -0.93176198 1.22187497 ... -0.88578293 -0.67966066
 -0.28977758]
 [ 0.56753284 0.57753842 -0.45502534 ... 3.28205141 2.75206856
  0.5736813 ]], shape=(50, 31), dtype=float64)

[[2]]
tf.Tensor(
[1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
 0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
 0. 0.], shape=(50,), dtype=float32)

Weights and Biases

        WeightsBias linear regression-a çox bənzəyir.

Weights == Regression coefficients
Bias == Intercept


W = tfe$Variable(tf$zeros(shape(31L, 2L), name='weights'))
b = tfe$Variable(tf$zeros(shape(2L), name='bias'))

        Logistic Regression, itki funksiyası, accuracy funksiyalarını yazaraq optimizer-idə müəyyən edirik.


# Logistic regression (Wx + b)

logistic_regression = function(inputs){
 # Multiply Two Matricies
 return(tf$matmul(inputs, W) + b)
}

# Cross-Entropy loss function
loss_fn = function(inference_fn, inputs, labels) {
 # Using sparse_softmax cross entropy
 return(tf$reduce_mean(tf$nn$sparse_softmax_cross_entropy_with_logits(
  logits=inference_fn(inputs), labels=labels)))
}


# Calculate accuracy

accuracy_fn = function(inference_fn, inputs, labels) {
 prediction = tf$nn$sigmoid(inference_fn(inputs))
 correct_pred = tf$equal(tf$argmax(prediction, 1L), labels)
 return( tf$reduce_mean(tf$cast(correct_pred, tf$float32)) )
}


# SGD Optimizer

optimizer = tf$train$GradientDescentOptimizer(learning_rate=learning_rate)

# Compute gradients
grad = tfe$implicit_gradients(loss_fn)

# Training
average_loss = 0.0
average_acc = 0.0

        Və nəhayət training mərhələsinə çatdıq.


for (step in 1:num_steps) {
 
 # İterator
 d = iterator_get_next(dataset_iter)
 
 # Sütunlar
 x_batch = tf$cast(d[[1]], dtype=tf$float32)
 
 # Attrition
 y_batch = tf$cast(d[[2]], dtype=tf$int64)
 
 # the batch loss
 batch_loss = loss_fn(logistic_regression, x_batch, y_batch)
 average_loss = average_loss + batch_loss
 
 # the batch accuracy
 batch_accuracy = accuracy_fn(logistic_regression, x_batch, y_batch)
 average_acc = average_acc + batch_accuracy
 
 if (step == 0) {
  # Display the initial cost, before optimizing
  return(print(paste(sprintf("Initial loss: %.2f ",average_loss))))
 }
 # Update the variables following gradients info
 optimizer$apply_gradients(grad(logistic_regression, x_batch, y_batch))
 
 # Display info
 if ((step + 1) %% display_step == 0 & step == 0) {
  if (step > 0){
   average_loss = average_loss / display_step
   average_acc = average_acc / display_step
   average_loss = 0
   average_acc = 0
  }
  
 }
 print(paste(sprintf('Step: %.f',(step + 1)),
       sprintf('Loss: %.2f',batch_loss),
       sprintf('Accuracy: %.2f',batch_accuracy)))
}

Output

        Nəticəyə baxanda görünən odur ki, Accuracy artır və azalır. Bunun əsaslı səbəbi datada high variance olmasıdır, yəni continuous sütunlarda ciddi outlier-lərin mövcud olduğunu bildirir. Bu problem bizim mövzuda araşdırılmayacaq, çünki məqsəd Tensorflow ilə logistic regression yaratmaqdır.


[1] "Step: 28 Loss: 0.62 Accuracy: 0.84"
[1] "Step: 29 Loss: 0.63 Accuracy: 0.86"
[1] "Step: 30 Loss: 0.60 Accuracy: 0.92"
[1] "Step: 31 Loss: 0.60 Accuracy: 0.90"
[1] "Step: 32 Loss: 0.60 Accuracy: 0.92"
[1] "Step: 33 Loss: 0.62 Accuracy: 0.82"
[1] "Step: 34 Loss: 0.61 Accuracy: 0.88"
[1] "Step: 35 Loss: 0.62 Accuracy: 0.82"
[1] "Step: 36 Loss: 0.61 Accuracy: 0.86"
[1] "Step: 37 Loss: 0.63 Accuracy: 0.76"
[1] "Step: 38 Loss: 0.64 Accuracy: 0.80"
[1] "Step: 39 Loss: 0.61 Accuracy: 0.80"
[1] "Step: 40 Loss: 0.59 Accuracy: 0.84"
[1] "Step: 41 Loss: 0.59 Accuracy: 0.86"
[1] "Step: 42 Loss: 0.58 Accuracy: 0.88"
[1] "Step: 43 Loss: 0.58 Accuracy: 0.88"
[1] "Step: 44 Loss: 0.58 Accuracy: 0.94"
[1] "Step: 45 Loss: 0.60 Accuracy: 0.86"
[1] "Step: 46 Loss: 0.57 Accuracy: 0.84"
[1] "Step: 47 Loss: 0.60 Accuracy: 0.86"
[1] "Step: 48 Loss: 0.58 Accuracy: 0.88"
[1] "Step: 49 Loss: 0.58 Accuracy: 0.88"
[1] "Step: 50 Loss: 0.58 Accuracy: 0.88"
[1] "Step: 51 Loss: 0.58 Accuracy: 0.86"

Nəticələr məlumdur, test setdə necə təsdiqləmək olar aldığmız nəticəni? Overfitting mövcuddur?

        Bu məqsəd üçün biz train_datanı preprocess etdiyimiz kimi test_datanıda həmin qaydada emal etməliyik.


features2 = test_data %>% mutate_if(is.character,as.factor) %>% select(-Attrition) %>% 
 .[, sapply(., function(col) length(unique(col))) > 1] %>% 
 mutate_all(as.numeric) %>% scale(center = T,scale = T) %>% as.matrix()labels2 = test_data$Attrition %>%as.factor() %>% as.numeric() %>% 
 car::recode(.,"2 = 1; 1 = 0")

testX = tf$cast(features2, dtype=tf$float32)
testY = tf$cast(labels2 ,dtype=tf$int64)

test_acc = accuracy_fn(logistic_regression, testX, testY)
cat(sprintf("Testset Accuracy: %.2f ",test_acc))

# Output 

Testset Accuracy: 0.88 

Test setdəki nəticə train setə çox yaxın olduğu üçün biz overfitting problemi ilə qarşılaşmadıq.

Conclusion

        Nəticədə oxuyuculara Tensorflow ilə Logistic Regression-nun yaradılmasıyla yanaşı Eager Execution-un vacibliyi çatdırılmışdır. Bununla yanaşı məlumatı hansı qaydada hazırlanıb ötürülməsidə ətraflı olaraq izah edilmişdir.

Reuse

Text and figures are licensed under Creative Commons Attribution CC BY 4.0. The figures that have been reused from other sources don't fall under this license and can be recognized by a note in their caption: "Figure from ...".

Citation

For attribution, please cite this work as

Abdullayev (2019, Feb. 20). Data Experts: Tensorflow low-level API (Eager Execution) ilə Logistic Regression. Retrieved from http://dataexperts.tech/posts/2020-01-21-tfeager/

BibTeX citation

@misc{abdullayev2019tensorflow,
 author = {Abdullayev, Turqut},
 title = {Data Experts: Tensorflow low-level API (Eager Execution) ilə Logistic Regression},
 url = {http://dataexperts.tech/posts/2020-01-21-tfeager/},
 year = {2019}
}